Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

TUTKIMUS: Onnellisen naapuruston reseptit vaihtelevat maittain - onnellisiin naapurustoihin tarvitaan neljä elementtiä

6.6.2019, 09.00

Tämä käy ilmi Bonavan teettämästä kansainvälisestä Happy Quest -tutkimuksesta, jossa yli 8500 henkilöltä kysyttiin, mitä asioita he pitävät tärkeimpänä onnellisuutta lisäävinä tekijöinä omassa naapurustossaan. Turvallisuus ja asuinalueen tunnelma nousivat kaikkien Bonava-maiden kärkikaksikkoon. Muuten onnellisuutta lisäävissä tai sitä tukevissa tekijöissä oli huomattavia maakohtaisia eroja. Naapuruston onnellisuutta voidaan myös havainnollistaa neljän elementin avulla, ne ovat toiminnallisuus, tunnetaso, yhteisöllisyys ja merkityksellisyys.

Juuri nyt onnellisuus on korostetusti esillä ja sitä tutkitaan eri näkökulmista. Bonavan teettämän Happy Quest -tutkimuksen mukaan naapuruston onnellisuuden tekijöistä löytyy eri maiden välillä huomattavia eroja. Esimerkiksi siinä missä suomalaisista 73 prosenttia on sitä mieltä, että puistot ja viheralueet ovat onnellisen naapuruston yksi merkittävimmistä tekijöistä, on vastaava prosentti Ruotsissa 62, Saksassa 59 ja Tanskassa sekä Norjassa 52. Toisaalta Pietarissa puistot ja viheralueet nousevat vielä tärkeämmiksi kuin Suomessa, jopa 82 prosenttia vastaajista nostaa ne naapuruston onnellisuuden tärkeäksi tekijäksi. Pohjoismaissa, Saksassa ja Baltiassa naapureiden keskinäiset suhteet ovat yksi oleellinen naapuruston onnellisuuden tekijä. Pietarissa taas asuinalueen maine on naapurustosuhteita tärkeämpi.

Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja Bonava tutki jo toistamiseen kaikissa kahdeksassa toimintamaassaan mikä tekee ihmiset onnelliseksi omassa naapurustossaan. Tutkimuksen avulla Bonavan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mikä naapurustoissa tuo ihmisille onnellisuutta - ja miten onnellisuuden kokemista voi tukea uusien asuinalueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Tutkimuksen tulosten yhteydessä julkaistiin myös Bonavan kehittämä Happy index, naapuruston onnellisuusindeksi (0-100), joka lasketaan useammasta naapurustossa viihtymiseen liittyvästä kysymyksestä. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset olivat Bonava-maiden tyytyväisimpiä ja onnellisimpia naapurustoissaan 82 indeksipisteellä. Saksan ja Norjan onnellisuusindeksi oli 77, tanskalaisten 79 kun taas Ruotsi putosi 78 indeksipisteellään edellisen tutkimuksen kärkipaikalta kolmanneksi.

Suomalaiset ovat tutkitusti jo toistamiseen maailman onnellisin kansa ja Bonavan tutkimuksen mukaan erot muihin maihin ovat huomattavia. Mielenkiintoista oli tarkastella myös tärkeimmiksi koettuja naapuruston onnellisuuden tekijöitä ja samalla tuloksia siitä, minkä tekijöiden osalta vastaajat kokivat oman naapurustonsa tällä hetkellä olevan vahvimmillaan. Meillä onkin naapurustojen kehittäjinä nyt yhä paremmat eväät kehittää nimenomaan asukkaille tärkeitä asioita”, sanoo Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava.

Turvallisuus tärkein tyytyväisyystekijä omassa naapurustossa
Bonavan visiona on luoda onnellisia naapurustoja. Tähän liittyy sekä uusien kotien suunnittelu että yhteistilojen, pihojen ja laajemminkin naapuruston suunnittelu – niin puitteet, toiminnallisuus kuin palvelutkin. Turvallisuuden, tunnelman ja lähipalveluiden ohella luonnon läheisyys ja terveellisen elämäntavan tukeminen koetaan hyvin tärkeiksi tekijöiksi naapurustossa.

Turvallisuus, hyvä ilmapiiri ja palveluiden läheisyys ovat tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät naapurustotyytyväisyyden kannalta kaikissa Bonava-maissa. Suomalaisista vastaajista 86 prosentin mielestä turvallisuus on tärkein tekijä lisäämään naapuruston onnellisuutta. Muita olivat alueen tunnelma ja ilmapiiri (77%), lähikauppa (76%), hyvät yhteydet autolla (74 %) ja naapureiden hyvät suhteet (74 %) Toisaalta arkkitehtuuri (26 %) tai kahviloiden ja baarien läheisyys (29 %) ei suomalaisvastaajien keskuudessa noussut erityisesti naapurusto-onnellisuuden tekijöinä.  

 ”Onnellisuuden talo” havainnollistamaan onnellisuuden osatekijöitä
Tutkimustulokset johdattivat myös jaottelemaan naapuruston onnellisuuden tekijät ryhmiin ja luomaan sille selitysmallin, Onnellisuuden talon. Se havainnollistaa naapuruston onnellisuuden kehittymistä neljän kerroksen avulla. Nämä ovat perustuksista ylöspäin toiminnallisuus, tunnetaso, yhteisöllisyys ja merkityksellisyys. Mallin mukaan onnellisuus naapurustossa voi kasvaa alhaalta ylöspäin, alempien kerrosten mahdollistaessa siirtymisen seuraavaan kerrokseen. Lue lisää Onnellisuuden talosta 

Happy Index – onnellisuusindeksi
Happy Index – onnellisuusindeksin takana on naapurustosta pitämiseen, siihen yhteenkuuluvuutta tuntemiseen ja siinä viihtymiseen liittyviä kysymyksiä. Indeksin tavoitteena on lisätä selkeyttä ja mitattavuutta sekä seurata eri Bonava-alueiden kehitystä. Sen avulla pyrimme varmistamaan, että kehittämämme asuinalueet ovat visiomme mukaisia. Indeksin on laatinut Bonava ja se on tilastollisesti luotettava.

Happy Quest -tutkimus
Happy Quest -tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kahdeksassa Bonava-konsernin toimintamaassa Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa. Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Cliente, ja siihen osallistui 8582 yli 18-vuotiasta vastaajaa eri maista. Nämä tutkimustulokset ovat vuodelta 2019 ja niitä on verrattu vuoden 2017 tutkimuksen tuloksiin. Suomalaisia vastaajia oli noin tuhat, 18-65-vuotiasta miestä ja naista.

Lisää tietoa englanninkielisestä Happy Quest -tutkimuksesta

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Virpi Takala, kaupallinen johtaja, puhelin 010 400 2723 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778 ja viestinta@bonava.fi