Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Parempaa asumista

Edulliset asumiskustannukset korostuvat uutta kotia valittaessa

Bonava selvitti toukokuussa 2018 millaisia asioita suomalaiset pitävät tärkeinä asuinaluetta ja uutta kotia valittaessa. Tutkimuksen mukaan noin 70 prosentin mielestä on kohtuullista käyttää asumiseen enintään 30 prosenttia nettotuloistaan, kun taas viidennes vastaajista joutuu käyttämään vähintään puolet nettotuloistaan asumiseen.

Koti ja naapurusto


Asuntoa ostettaessa tai vaihtaessa selkeästi tärkeimmiksi valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat edullisten asuinkustannusten lisäksi raikas sisäilma, hyvä äänieristys ja asuntojen tehokkaat pohjaratkaisut. Muita tärkeiksi koettuja seikkoja olivat tilava parveke/ oma piha, säilytystila ja energiatehokkuus. Asuinalueen ja naapuruston osalta asuinalueen rauhallisuus ja turvallisuus, lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet koettiin tärkeiksi.

”Nuorilla korostuu ymmärrettävästi edullisuuden merkitys uutta asuntoa hankittaessa. Vanhemmat ikäryhmät puolestaan kokivat muita enemmän luonnonläheisyyden, alueen maineen ja arvostuksen sekä asumisen monimuotoisuuden tärkeinä. Hieman ehkä yllättävästi älykotiratkaisuja pitivät kaikki vastaajaryhmät vähiten tärkeänä tekijänä asuntoa valittaessa”, kertoo Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, Bonava Suomi Oy. 

Tutkimuksen tulokset ovat myös linjassa Bonava-konsernin toukokuussa 2017 teettämän kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Tuolloin tutkimuksen mukaan 81 prosenttia kahdeksan Bonavan toimintamaan vastaajista nosti turvallisuuden tärkeimmäksi onnellisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi naapurustossaan. Turvallisuuden lisäksi päivittäinen hyvinvointi, ystävällinen ilmapiiri sekä tutut ihmiset ja paikat tunnistettiin kaikilla kahdeksalla markkinalla onnellisuutta lisääviksi tekijöiksi.

Asumisen kustannukset

Tämänkin tutkimuksen tuloksista ilmenee, että monet joutuvat käyttämään asumiseen enemmän rahaa kuin mitä kokevat kohtuulliseksi. 22% vastaajista katsoo, että asumiskustannusten kohtuullinen osuus nettotuloista olisi 20% ja 47% mielestä kohtuullinen osuus olisi 30%. Kuitenkin esim. 21% vastaajista kertoo asumisen vievän vähintään 50% kotitalouden nettotuloista.

”Asumisen kalleus on puhuttanut Pienperheyhdistystä sen alkuajoista lähtien. Yhden tulonsaajan perheessä nimenomaan asuminen syö merkittävän osan käytettävistä rahoista. On hienoa, että kohtuuhintaisesta asumisesta puhutaan, sillä se on meidän kohderyhmälle enemmän kuin tärkeä aihe”, sanoo Pienperheyhdistys ry:n hallituksen jäsen Veronika Honkasalo

Tutkimuksesta käy selville, että asuntoa hankittaessa edullisuus ja joustavat maksuehdot ovat tärkeitä etenkin vuokra-asunnossa asuville. ”Asuntomarkkinoiden epätasapainosta kertoo se, että vuokralaiset joutuvat tekemään valintaansa erityisesti taloudellisin perustein. Asumisen laatukysymykset ja sijainti joutuvat väistämään taloudellisten realiteettien edessä.”, kommentoi Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Asumisväljyys

Olennainen osa asumista on asumisväljyys ja tutkimuksessa pyydettiin ottamaan myös siihen kantaa. Vastausten keskiarvo oli noin 30 m2/asukas kerrostaloasunnossa, 35 m2/asukas rivitaloasunnossa ja 40 m2 omakoti-/paritalossa. Pientalojen osalta hajontaa oli eniten, sillä jopa 39% vastaajista arvioi sopivaksi asunnon kooksi omakoti-/paritalossa vähintään 50 m2/asukas. Pienempi asukaskohtainen tila hyväksytään etenkin kerrostaloasunnossa.

”Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten antamaa kuvaa, että yhä useampi arvostaa kaupunkimaista asumista. Asumistoiveet ja –vaatimukset vaihtelevat huomattavasti vastaajien välillä, mikä kertoo kohtuullisen asumisen monimuotoisesta merkityksestä. Toiselle tärkeää on koti kaupungin ytimessä palveluiden läheisyydessä, kun taas toisille luonnonrauha ja isot huonemäärät ovat välttämättömiä. Onkin tärkeää, että mahdollistetaan erilaisten asumistoiveiden toteutuminen, eivätkä kunnat keskusjohtoisesti määrää ”oikeita” asumiskokoja ja autopaikkamääriä kotitalouksien puolesta”, sanoo Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus

Taloyhtiön yhteistilat

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mihin tarkoitukseen kerrostalon yhteistiloja haluttaisiin käyttää. Kiinnostavimpina vastaajat kokivat käytön harrasteisiin sekä ajanviettoon ystävien tai naapurien kanssa. Naiset kokivat etenkin kuntoilu-, jooga tms käytön kiinnostavana. Miehet taas pitivät kiinnostavana käyttää yhteistiloja pyörän korjaamiseen, nikkarointiin tms. Käänteisesti kysyttäessä yhteistiloista, joista vastaaja ei olisi valmis luopumaan, korostuivat käytännölliset, arkielämää helpottavat asiat: varastotilat ja autopaikka sekä taloyhtiön sauna.

Tutkimus toteutettiin verkkotutkimuksena toukokuussa 2018. Tutkimuksen toteutti tutkimuslaitos Norstat ja siihen osallistui yli 1000 vastaajaa Uudeltamaalta, Pirkkalasta Varsinais-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta ja muilta alueilta. Vastaajien ikäjakauma oli 18-75 v, joista miehiä 49 % ja naisia 51 %. Vastaajista 34 % oli yhden henkilön talouksia, 42 % 2 henkilön ja 24 % 3+ henkilön talouksia. Vastaajista 58 % asuu kerrostalossa, 14 % rivitalossa ja 28 % omakoti-/paritalossa.


Lisätietoja:
Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 706 2824 tai virpi.takala@bonava.com